Prawa konsumenta

Informacje o prawach przysługujących konsumentowi

(potwierdzenie zawarcia umowy licencyjnej).

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287; określanej dalej jako „ustawa”), uprzejmie Cię informuję, że: 

 1. zawarłeś umowę licencyjną, zgodnie z którą możesz korzystać na własne potrzeby, z wyłączeniem innych osób, z produktu w formie cyfrowej za pośrednictwem platformy Rosomak Coach (https://kursy.rosomak.bialystok.pl) – Kursu pt. „…” (dalej jako „Kurs”) przez okres 2 lat począwszy od dnia uiszczenia za niego wynagrodzenia i otrzymania do niego dostępu;
 2. dane usługodawcy (przedsiębiorcy), z którym zawarłeś umowę to: Marek Pietrzak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Marek Pietrzak, ul. Transportowa 13/45, 15-399 Białystok; NIP:7191426706; REGON: 200231868; przedsiębiorca zarejestrowany jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. kontakt z usługodawcą możesz uzyskać za pośrednictwem e-mail: coach@rosomak.bialystok.pl; na ten adres możesz także wysłać reklamację, tak jak i w formie pisemnej na adres usługodawcy wskazany w pkt 2;
 4. łączne wynagrodzenie za korzystanie z kursu wskazanego w pkt 1 wynosi … zł (słownie: … złotych); wynagrodzenie to nie uwzględnia kosztów związanych z dostępem do sieci Internet, które to ponosisz we własnym zakresie zgodnie z umową zawartą z wybranym operatorem telekomunikacyjnym;
 5. zapłaty wynagrodzenia dokonujesz przed uzyskaniem dostępu do Kursu, za pośrednictwem platformy Tpay prowadzonej przez spółkę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980,00 (wpłacony w całości);
 6. dostęp do Kursu uzyskasz niezwłocznie po uiszczeniu za niego wynagrodzenia, za pośrednictwem założonego dla Ciebie konta użytkownika na portalu Rosomak Coach (https://kursy.rosomak.bialystok.pl);
 7. procedura reklamacji została opisana w regulaminie (określanego dalej jako „regulamin”), z którym zapoznałeś się przed zawarciem umowy, dostępnym pod adresem https://kursy.rosomak.bialystok.pl/regulamin/;
 8. zgodnie z przekazaną Ci informacją przed zawarciem umowy, nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od niej z uwagi na to, że umowa ta dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zaś spełnienie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w konsekwencji czego utraciłeś/aś prawo odstąpienia od tej umowy;
 9. gwarancja na Kurs nie jest udzielana, zaś wszystkie uwagi co do jego treści są rozpoznawane indywidualnie; jeżeli masz jakieś uwagi lub sugestie, śmiało napisz o tym na adres e-mail wskazany w pkt 3, postaram się w miarę możliwości je uwzględnić, jeżeli uznam je za zasadne i konstruktywne;
 10.  jako przedsiębiorca nie zobowiązałem się do przestrzegania żadnego z funkcjonujących na rynku kodeksów dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070 ze zm.); jako profesjonalista traktuję każdego użytkownika z szacunkiem i w miarę możliwości staram się uwzględniać zgłaszane uwagi i sugestie co do rozwoju świadczonych usług;
 11. umowa zawarta jest na okres 2 lat, zgodnie z informacją wskazaną w pkt 1, i nie ulega automatycznemu przedłużeniu na dalszy okres; rozwiązanie umowy przez Ciebie może nastąpić w każdym czasie, zgodnie z § 6 ust. 1 regulaminu, bez prawa do zwrotu całości lub części wynagrodzenia; usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji rażącego naruszenie przez Ciebie postanowień regulaminu;
 12. jako usługobiorca, poza zapłatą wskazanego za wybrany Kurs wynagrodzenia, nie masz obowiązków względem usługodawcy;
 13. do skorzystania z Kursu konieczne jest: (a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (b) zainstalowana przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript, (c) włączona obsługa cookies w przeglądarce, (d) dostęp do Internetu, (e) możliwość odtwarzania materiałów wideo w formacie … lub dokumentów w formacie pdf;
 14. w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, podejmuję środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych na platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione;
 15. usługodawca oraz współpracujący z nim twórcy i wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby prezentowany w szkoleniu materiał miał charakter profesjonalny i był jak najbardziej pomocny w poznaniu podstaw danej dziedziny edukacji, jednakże usługodawca nie gwarantuje efektów nauki. Sukces w każdej dziedzinie jest wynikiem pracy i systematycznych wysiłków, pod który szkolenie ma za zadanie kłaść podwaliny;
 16. w razie ewentualnego sporu, którego sami nie zdołamy rozwiązać, możesz skorzystać także z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzi Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku (adres: ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok), na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).

Copyright © 2020 Rosomak Coach