Polityka prywatności i Cookies

§ 1

Polityka prywatności

Informacja dla Użytkownika zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO)

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest Marek Pietrzak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Pietrzak, ul. Transportowa 13/45 15-399 Białystok; ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP: 7191426706 oraz REGON: 200231868.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

 • Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres coach@rosomak.bialystok.pl

 • Jak i w jakim celu zostały pozyskane i są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych następuje dobrowolnie celem prawidłowego wykonania zawartej umowy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy licencyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są:

·      zawarcie oraz realizacja umowy licencyjnej;

·      zapewnienie obsługi płatności;

·      prawidłowe administrowanie platformą;

·     umożliwienie korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej;

·      windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

·      prowadzenie działań marketingowych i reklama;

·     wysyłanie powiadomień e-mail;

·     rozpatrywanie skarg, reklamacji, zapytań składanych przez Ciebie;

·      prowadzenie analiz statystycznych;

·     personalizowanie strony internetowej do Ciebie;

·      przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności, (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);

·     zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej i zapobieganie oszustwom.

Administrator realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)         poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b)         poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 • Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy?

Gromadzone przez nas dane ograniczają się do wymogów prawidłowego wykonania umowy, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dla zawarcia umowy wymagamy jedynie podania imienia oraz adresu e-mail – podanie tych danych nie jest wymogiem ustawowym, a jedynie warunkiem zawarcia umowy, a zatem ich niepodanie skutkuje niemożliwością jej zawarcia. Pozostałe dane, które uzupełnisz na swoim koncie użytkownika mają charakter dobrowolny, pomogą Ci lepiej i pełniej korzystać z usługi, a nam podnosić jej jakość i dostosować ją do Twoich potrzeb.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie ewentualnie podania innych danych niezbędnych np. wymaganych przez przepisy podatkowe lub rachunkowe.

W związku z prawidłowym administrowaniem naszą platformą e-learningową przetwarzamy takie dane jak Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, a także tzw. pliki cookies, o których mowa w § 2.

Możesz skorzystać z tzw. trybu incognito w celu korzystania z usługi, bez udostępniania Administratorowi informacji o Swojej wizycie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, o których mowa wyżej, nie ma wypływu na możliwość korzystania z usługi.

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzin, dane edukacyjne, dane dotyczące zatrudnienia, dane karty kredytowej lub płatniczej;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
 6. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 7. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

 • Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Gwarantujemy Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (które obejmuje wgląd do nich oraz prawo do otrzymania ich kopii), prawo żądania sprostowania, poprawienia oraz usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

·      w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

·      w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora; cofnięto zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

·      w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający ustalić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz żądał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne, ale mogą być Ci potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

·      w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywałoby się w sposób automatyczny.

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych powstaje, gdy:

•               przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,

•               dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 • Komu udostępniane są Twoje dane osobowe?

Dane udostępniane są podmiotom współpracującym przy realizacji transakcji (m.in. pracownikom Administratora, przedstawicielom, podwykonawcom) a także podmiotom zajmującym się finansową obsługą transakcji, księgowością oraz rachunkowością, zaś w wypadku powstania sporu – podmiotom profesjonalnie świadczącym pomoc prawną. W szczególnych wypadkach, dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa, jak również w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi lub w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej Polityce prywatności, Administrator nie będzie udostępniać osobom trzecim danych osobowych Użytkownika.

 • Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, w całym okresie, w którym posiadasz aktywne konto Użytkownika, a także po zakończeniu umowy w celach:

•               dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

•               wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (5 lat),

•               zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

•               statystycznych i archiwizacyjnych,

•               maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych).

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani  do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 • Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Twoje konto użytkownika nie podlega ocenie przez system informatyczny.

 1. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych?

Podejmujemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

§ 2

Polityka Cookies

Marek Pietrzak na swojej platformie e-learningowej (http://kursy.rosomak.bialystok.pl) wykorzystuje tzw. cookies (ciasteczka), czyli krótkie informacje tekstowe (ciągi liter i cyfr), które są wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywane na przeglądarce (zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika). Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook’a, Google’a).

Cookies spełniają bardzo wiele przydanych funkcji, bez których korzystanie z naszych usług nie byłoby pełne ani sprawne.  Staraliśmy się je opisać poniżej, ale jeżeli informacje te okazałyby się niewystarczające, napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

·      zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta użytkownika.

·      wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby platforma sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na platformie.

·      stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z platformy, np. które szkolenia najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych w niektórych funkcjonalnościach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” i pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z platformy.

·      utrzymanie stanu sesji — jeżeli użytkownik loguje się do swojego konta, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania z usługi.

·      tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z platformy (jak wielu wchodzi na nią, jak długo na niej pozostają, jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem itp.). Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą platformę i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google)

·      korzystanie z funkcji społecznościowych i reklamowych — platforma korzysta z Facebook Pixel, czyli narzędzia, które umożliwia tworzenie reklam na Facebooku dla osób odwiedzających naszą witrynę. Również by to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o akceptację naszej Polityki Prywatności, której nieodłącznym elementem jest opisana tutaj Polityka Cookies. Taka akceptacja oznacza wyrażenie zgody na użycie cookies w sposób i dla celów wyżej opisanych. Jeżeli nie życzysz sobie używania cookies i nie wyrażasz takiej zgody, a jednak chcesz korzystać z naszych usług, zmień ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Musisz jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z naszych usług i wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszej platformy.

W ramach platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia platormy lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Copyright © 2020 Rosomak Coach