regulamin

Platformy e-learningowej Rosomak

(obowiązuje od 24-03-2020)

§ 1

Definicje

Ilekroć w treści Regulaminu używa się pojęcia:

 1. Rosomak – należy przez to rozumieć jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorcę Marka Pietrzaka, ul. Transportowa 13/45, 15-399 Białystok; NIP:7191426706; REGON: 200231868
 2. Platforma – należy przez to rozumieć platformę e-learningową należącą do Rosomak i prowadzoną pod adresem elektronicznym https://kursy.rosomak.bialystok.pl.
 3. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opracowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Szkolenie – nagranie audiowizualne zawierające wykład podstaw danej dziedziny edukacji.
 5. Umowa licencyjna – należy przez to rozumieć umowę o korzystanie z utworu, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
 6. Usługa – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną, na podstawie umowy licencyjnej, w postaci upoważnienia do korzystania ze szkoleń poprzez platformę prowadzoną przez Rosomak.
 7. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę, która została upoważniona do korzystania ze szkoleń na podstawie umowy licencyjnej.
 8. Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy, zasady świadczenia usług przez Rosomak i zawierania umów licencyjnych oraz prawa i obowiązki Użytkownika.
 2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem Umowy licencyjnej, a także dostępny pod adresem elektronicznym http://kursy.rosomak.bialystok.pl, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzania i utrwalanie jego treści.
 3. Stroną umowy licencyjnej mogą być osobypełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą zawrzeć umowę licencyjną za zgodą przedstawiciela ustawowego. W wypadkach wątpliwych Rosomak może zażądać przedstawienia takiej zgody na piśmie.
 4. Na podstawie umowy licencyjnej Rosomak jako dysponent ogółu praw autorskich osobistych i majątkowych do szkolenia, udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej, za wynagrodzeniem, płatnym w sposób i w wysokości określonej w umowie licencyjnej.
 5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik otrzymuje dostęp do szkolenia objętego umową licencyjną. Wynagrodzenie przysługuje Rosomak w wysokości ustalonej w umowie licencyjnej niezależnie od częstotliwości korzystania przez Użytkownika ze szkolenia. Zaprzestanie przez Użytkownika korzystania ze szkolenia lub zmniejszenie częstotliwości korzystania, nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Rosomak.
 6. Umowa licencyjna zawierana jest na czas określony 2 (dwóch) lat. Po upływie okresu obowiązywania umowy, rozwiązuje się ona automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony tej umowy.
 7. W celu korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 8. Szkolenia stanowią własność intelektualną Rosomak i objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).

§ 3

Procedura zawarcia umowy

 1. Użytkownik nabywa szkolenie zawierając umowę licencyjną za pośrednictwem platformy, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem woli związania się umową, Rosomak ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika będącego konsumentem na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Rosomak. Jeżeli Rosomak nie otrzymał wyraźnej zgody Użytkownika będącego konsumentem, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Użytkownik będący konsumentem musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem woli związania się umową, a w każdym razie przed złożeniem zamówienia, Rosomak ma obowiązek poinformować Użytkownika będącego konsumentem w sposób jasny i zrozumiały o kwestiach wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), w sposób określony w art. 14 tej ustawy.
 4. Warunkiem zawarcia umowy licencyjnej jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Umowa licencyjna zawarta jest w momencie dokonania płatności za szkolenie.
 6. Dla zawarcia umowy licencyjnej, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail oraz dokonać płatności w sposób wskazany na platformie.
 7. Operatorem płatności jest Tpay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980,00 (wpłacony w całości).
 8. Z momentem zawarcia umowy licencyjnej Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego przez siebie i opłaconego szkolenia, zaś na podany przez niego adres e-mail wysyłane zostaną dane (login i hasło), za pomocą których może się on następnie zalogować do platformy, tworząc trwałe konto Użytkownika.
 9. Jeśli Użytkownik zapomni swojego hasła, może skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” dostępnej w oknie logowania do platformy.
 10. Umowa licencyjna może być także zawarta przez osobę, która nie może dokonać czynności wskazanych w ust. 2-4. Wówczas powinna ona wysłać zamówienie wybranego szkolenia na adres coach@rosomak.bialystok.pl. W zwrotnej wiadomości e-mail osoba taka otrzyma dane do dokonania płatności. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Rosomak, stosuje się ust. 6.
 11. Po zawarciu umowy licencyjnej Rosomak wydaje Użytkownikowi będącemu konsumentem dokument umowy lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą Użytkownika będącego konsumentem, na innym trwałym nośniku.

§ 4

Zasady korzystania z usługi

 1. Dostęp do zakupionego przez Użytkownika szkolenia jest zapewniany przez okres 2 lat od zawarcia umowy licencyjnej.
 2. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do platformy i logować się z maksymalnie 3 różnych urządzeń końcowych.
 3. Użytkownik uzyskuje upoważnienie do korzystania ze szkolenia na podstawie umowy licencyjnej wyłącznie dla własnego użytku. Użytkownik nie może upoważnić innej osoby do korzystania ze szkolenia w zakresie uzyskanej licencji. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie szkolenia osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Rosomak do odebrania Użytkownikowi dostępu do szkolenia, żądania zwrotu zapłaconej ceny, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, Rosomak podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych na platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 5. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rosomak informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet, w szczególności ryzykiem poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenie serwisu. W razie otrzymania przez Rosomak zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Rosomak może uniemożliwić dostęp do tych danych. Rosomak nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 7. Rosomak rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 8. Rosomak oraz współpracujący z nim twórcy i wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby prezentowany w szkoleniu materiał miał charakter profesjonalny i był jak najbardziej pomocny w poznaniu podstaw danej dziedziny edukacji, jednakże Rosomak nie gwarantuje efektów nauki. Sukces w każdej dziedzinie jest wynikiem pracy i systematycznych wysiłków, pod który szkolenie ma za zadanie kłaść podwaliny.
 9. Rosomak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 10. Rosomak nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność szkolenia, wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. Rosomak nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem awarii technicznej. Rosomak zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją platformy lub do innych koniecznych przerw technicznych. Rosomak dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do szkolenia był trwały i niezakłócony.
 1. Rosomak zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do platformy na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Rosomak, co nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z umowy licencyjnej lub Regulaminu, jak również praw przysługujących konsumentom na mocy właściwych przepisów.
 2. W zakresie korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dla prawidłowego korzystania ze szkolenia, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania. Rosomak zaleca stosowanie przeglądarek internetowych Firefox 74.0 lub Chrome 80.0. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.

§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik po opłaceniu szkolenia, otrzymuje do niego dostęp od razu – Rosomak spełnia świadczenie natychmiast po otrzymaniu płatności, a zatem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a w związku z tym Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Szkolenie jest udostępnione w formie transmisji cyfrowej. Nie jest to towar lub usługa na materialnym nośniku, który można po prostu zwrócić.
 3. Rosomak przed zawarciem umowy licencyjnej informuje Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6

Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie i bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów, poprzez przesłanie stosownego pisemnego oświadczenia na adres: Marek Pietrzak, ul. Transportowa 13/45, 15-399 Białystok.
 2. Rosomak może rozwiązać umowę za 7-dniowym wypowiedzeniem w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, poprzez przesłanie stosownego pisemnego oświadczenia na adres Użytkownika podany podczas rejestracji.

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług należy kierować poprzez wiadomość elektroniczną na adres e-mail: coach@rosomak.bialystok.pl lub pisemnie, listem poleconym na adres Marek Pietrzak ul. Transportowa 13/45, 15-399 Białystok.
 2. Rosomak zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Jeżeli Rosomak nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, uważa się, że uznał reklamację.
 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Rosomak niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 5. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu platformy oraz w dostępie do szkolenia poprzez wiadomość elektroniczną na adres e-mail coach@rosomak.bialystok.pl lub pisemnie, listem poleconym na adres: Marek Pietrzak, ul. Transportowa 13/45, 15-399 Białystok.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Rosomak.

§ 8

Dane osobowe

Rosomak gwarantuje ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika umieszczone w bazie danych Rosomak będą przetwarzane w celu realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami polityki prywatności, udostępnianej Użytkownikowi przez Rosomak podczas zawierania umowy licencyjnej.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 24 marca 2020 roku.
 2. W razie zmiany koncepcji prowadzenia platformy, udostępniania szkoleń lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Rosomak zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na platformie. Dodatkowo dotychczasowi Użytkownicy o zmianie regulaminu zostaną powiadomieni co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika, a ponadto taki komunikat zostanie udostępniony Użytkownikowi po zalogowaniu się na konto.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Usług świadczonych przed dokonaniem jego zmiany. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on powiadomiony o zmianach i nie rozwiązał Umowy licencyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat, Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. Rosomak dąży do polubownego załatwienia wszelkich ewentualnych sporów wynikłych w związku z realizacją umowy licencyjnej i zachęca do zgłaszania uwag, zobowiązując się do ich merytorycznego rozpatrzenia i, w razie możliwości, uwzględnienia.
 5. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać także z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzi Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku (adres: ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok), na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).
 6. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją umowy licencyjnej, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie właściwy miejscowo Sąd powszechny. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1145 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

Copyright © 2020 Rosomak Coach